Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności bip.przedszkole10.lebork.pl

Przedszkole Nr 10 w Lęborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.przedszkole10.lebork.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Suchta.
 • E-mail: dyrektor@przedszkole10.lebork.pl
 • Telefon: 59 863 23 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ prowadzący: Gmina miasto Lębork
 • Adres: Armii Krajowej 14 84-300 Lębork, PL
 • E-mail: sekretariat@um.lebork.pl
 • Telefon: 59 862 22 67

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Data publikacji: 13.01.2022 (13:59)Data aktualizacji: 18.01.2022 (10:24)
Osoba publikująca: Beata SuchtaOsoba modyfikująca: Beata Suchta
Autor: Beata Suchtaliczba wejść: 1473
18 sty 2022 (10:24)WebDeveloper MiroArt»Deklaracja dostępności
18 sty 2022 (10:18)Beata Suchta»Deklaracja dostępności
13 sty 2022 (14:17)Beata Suchta»Deklaracja dostępności
13 sty 2022 (13:59)Beata Suchta»Deklaracja dostępności